نمونه پروپوزال پرشده رشته مدیریت با عنوان EFQM وکارت

پروپوزال چیست؟نقشه ای که با حرکت بر طبق آن در یک طرح تحقیقاتی به اهداف خود می رسیم را منشور تحقیق  Research protocol گویند. ۱-  فراهم می آورد لیستی از تمام مراحل تحقیق و...