پرپوزال اثرات فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی،خلاقیت ،انگیزش و یادآوری دانش آموزان…

– بیان مسئله – اهمیت وضرورت تحقیق. اهداف پژوهش فرضیه های پژوهشی تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات پژوهشی – پیشینه تحقیق.. روش تحقیق.. -جامعه ی آماری و روش نمونه گیری. -ابزارهای اندازه گیری و...