برچسب: پرپوزال پیشرفت تحصیلی

0

پرپوزال اثرات فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی،خلاقیت ،انگیزش و یادآوری دانش آموزان…

– بیان مسئله – اهمیت وضرورت تحقیق. اهداف پژوهش فرضیه های پژوهشی تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات پژوهشی – پیشینه تحقیق.. روش تحقیق.. -جامعه ی آماری و روش نمونه گیری. -ابزارهای اندازه گیری و...

0

پرپوزال ارتباط پیشرفت تحصیلی ،انگیزش پیشرفت با اضطراب در میان دانش اموزان متوسطه…

بیان مسأله اهمیت و ضرورت مسأله اهداف پژوهش فرضیه­ها تعاریف واژه­ها و اصطلاحات روش تحقیق جامعه آماری حجم نمونه و روش نمونه­گیری ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه انگیزش پیشرفت پرسشنامه اضطراب رایانه­ای روایی و پایایی...