پروپوزال آکادمیک

یک طرح پیشنهادی دانشگاهی اولین گام در تولید پایان نامه یا یک پروژه برزگ می باشد.این نوع استراتژی بیشتر برای متقاعد کردن سرپرست یا یک کمیته علمی که موضوع انتخابی مربوط به آنهاست می...