پروپوزال رایگان

پروپوزال هایی که در سایت های مختلف رایگان گذاشته شده اند ارزش علمی چندانی ندارند .برای نگارش پروپوزال وقت صرف میشود به همین علت حداقل باید دستمزدی دریافت شود از جهتی نگهداری سایت هزینه...