تنظیم پرسشنامه در روش تحقیق و پروپوزال

در این فایل 35 صفحه ای به تعریف پرسشنامه،چگونگی جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه،انواع پرسشنامه،مصاحبه،انواع مصاحبه،روش های مصاحبه،تعریف مشاهده،انواع مشاهده،طریقه جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهده، مزایا ،معایب و…. پرداخته می شود.  ...