بررسی شاخص های بیوشیمیایی،تغذیه ای و… در بیماران قلبی بیمارستان…

شامل: بیان مساله تحقیق سوالات و / یا فرضیات پژوهش هدف کلی طرح اهداف اختصاصی تعریف واژه های تخصصی نوع مطالعه جامعه مورد مطالعه (معیارهای ورود و خروج ذکر شوند) حجم نمونه و روش محاسبه آن روش نمونه گیری(نحوه تخصیص...