پروپوزال نمونه حسابداری-بودجه بندی

پروپوزال چیست؟نقشه ای که با حرکت بر طبق آن در یک طرح تحقیقاتی به اهداف خود می رسیم را منشور تحقیق  Research protocol گویند. ۱-  فراهم می آورد لیستی از تمام مراحل تحقیق و اقدامات لازم در جهت رسیدن به...