دسته: پروپوزال کشاورزی

0

تاثیرسطوح مختلف محلول پاشی نانوذره آهن بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی و بیوشیمیایی در مراحل مختلف رشدی گیاه نخود

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد. ۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است .( شامل عنوان– مقدمه(بیان مسئله...