دسته: پروپوزال مدیریت

0

پروپوزال بررسي تاثير تغييرات قيمت نفت بر بازدهي شاخص کل و صنايع فعال بورس اوراق بهادار تهران

بیان مسئله: در مطالعه رفتار عوامل مؤثر بر بازار و الجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتوانند ارتباطبخش مالی اقتصاد با بخش حقیقی اقتصاد را توضیح دهند از اهمیت باالیی برخوردار است....

0

پروپوزال رابطه بین فساد اداری و تعهد سازمانی

تعریف و بیان مسأله: فساد اداري پدیده اي است که کم و بیش در کلیه کشورهاي جهان وجود دارد. با این حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه...

0

پروپوزال اثرات خصوصیات شخصیتی بر تصمیم گیری جمعی اعضا فعال در بیمارستان …

ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ (ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع) در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي داﻧﺶﻣﺤﻮر، ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي از ﻛﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد. ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺳﻨﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﻛﺰي ﺑﺮاي ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر...

0

پروپوزال اولویت های خرید فرش از دید مشتریان

جهت ارتقاء ویژگی های مورد نظر خریداران در تولید و توزیع فرش، رضایت مشتریان را کسب کرده و در فروش و سود خود را افزایش دهند. ۱ – ۲ -اهداف تحقیق اهداف این تحقیق...

0

پروپوزال شایستگی های مدیریت منابع انسانی میزان اداره مالیاتی تهران

ضرورت و اهمیت تحقیق: سازمان به عنوان یک عنصر حیاتی در کسب اهداف سازمانی و استفاده چندگانه در فعالیت ها و کارکرد های منابع انسانی به گونه ای که به طور موثر و منصفانه...

0

عملکرد فردی و هوش فرهنگی در بین کارمندان

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: جمع¬آوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش به سه صورت کتابخانه¬ای، مراجعه به اسناد و مدارک، و میدانی است. روش کتابخانه¬ای شامل مطالعه انواع متون فارسی و...

0

تعیین تأثیر هر کدام از قلمروهای شایستگی های منابع انسانی بر عملکرد مدیران منابع انسانی

ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): شایستگی ها : شايستگي به دانش، مهارت ها ، توانایی ها یا خصوصیات شخصیتی فرد اشاره می کند که مستقیما بر...

0

پروپوزال بررسی کیفیت خدمات بیمه ایران

پیشنهاده یا پروپوزال به نوشته ای اطلاق می شود که شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش در قالبی مشخص ارائه می دهند. پیشنهاده پژوهشی پلان و شرط اصلی هر تحقیق است که تحقیق...

0

پروپوزال بررسی متغیر سازمان های یادگیرنده در دبیرستان های دخترانه …

پیشنهاده یا پروپوزال به نوشته ای اطلاق می شود که شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش در قالبی مشخص ارائه می دهند. پیشنهاده پژوهشی پلان و شرط اصلی هر تحقیق است که تحقیق...

0

پروپوزال:تعهد عاطفی و مدیریت ارتباط با مشتری

یک نمونه پروپوزال رشته مدیریت با فرمت ورد و در 14 صفحه :شامل تمامی قسمت های اصلی پروپوزال آماده و قابل استفاده برای درس سمینار،روش تحقیق و پایان نامه ، بعد از پرداخت لینک...

0

پروپوزال خلاقیت و فرهنگ سازمانی در بین مدیران

نمونه پروپوزال رشته مدیرت دولتی شامل: بیان مسئله  و ضرورت انجام تحقیق اهداف سوالات فرضیات روش تحقیق منابع فارسی وانگلیسی   16 صفحه فرمت ورد و قابل ویرایش رشته مدیریت دولتی 14000 تومان  

0

پروپوزال تاثیر مدیریت منابع انسانی بر یادگیری سازمانی

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد. ۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است .( شامل عنوان– بیان مسئله...

0

پروپوزال بررسی موانع موجود برای بودجه ریزی

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد. ۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است .( شامل عنوان– بیان مسئله...

0

پروپوزال تقسیم سود شرکتهای بورس اوراق بهادار

پروپوزال اولین گام شروع به نوشتن پایان نامه می باشد. این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد. ۲- با فرمت درست وعلمی...

0

پروپوزال یادگیری سازمانی و توانمند سازی کارکنان…

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد. ۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است .( شامل عنوان– بیان مسئله...