دسته: پروپوزال علوم انسانی

0

پروپوزال بررسي تاثير تغييرات قيمت نفت بر بازدهي شاخص کل و صنايع فعال بورس اوراق بهادار تهران

بیان مسئله: در مطالعه رفتار عوامل مؤثر بر بازار و الجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتوانند ارتباطبخش مالی اقتصاد با بخش حقیقی اقتصاد را توضیح دهند از اهمیت باالیی برخوردار است....

0

پروپوزال رابطه بین فساد اداری و تعهد سازمانی

تعریف و بیان مسأله: فساد اداري پدیده اي است که کم و بیش در کلیه کشورهاي جهان وجود دارد. با این حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه...

0

پروپوزال اثرات خصوصیات شخصیتی بر تصمیم گیری جمعی اعضا فعال در بیمارستان …

ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ (ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع) در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي داﻧﺶﻣﺤﻮر، ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي از ﻛﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد. ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺳﻨﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﻛﺰي ﺑﺮاي ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر...

0

پروپوزال اولویت های خرید فرش از دید مشتریان

جهت ارتقاء ویژگی های مورد نظر خریداران در تولید و توزیع فرش، رضایت مشتریان را کسب کرده و در فروش و سود خود را افزایش دهند. ۱ – ۲ -اهداف تحقیق اهداف این تحقیق...

0

پروپوزال شایستگی های مدیریت منابع انسانی میزان اداره مالیاتی تهران

ضرورت و اهمیت تحقیق: سازمان به عنوان یک عنصر حیاتی در کسب اهداف سازمانی و استفاده چندگانه در فعالیت ها و کارکرد های منابع انسانی به گونه ای که به طور موثر و منصفانه...

0

پروپوزال جدید بررسی تصویر بدنی در افراد با رژیم غذایی سالم وناسالم

(١٩٩١) ﻧﻴﺰﻳﻜﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن او را از ﺗﻔﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎز ﻣﻰدارد (ﻧﻘﻞ از ده ﺑﺰرﮔﻰ، ١٣٨٠) داﻧﺶآﻣﻮزان اﻣﺮوز واﻟﺪﻳﻦ...

0

بین رفتار شهروندی و سرمایه اجتماعی چه ارتباطی وجود دارد

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در...

0

عملکرد فردی و هوش فرهنگی در بین کارمندان

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: جمع¬آوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش به سه صورت کتابخانه¬ای، مراجعه به اسناد و مدارک، و میدانی است. روش کتابخانه¬ای شامل مطالعه انواع متون فارسی و...

0

تعیین تأثیر هر کدام از قلمروهای شایستگی های منابع انسانی بر عملکرد مدیران منابع انسانی

ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): شایستگی ها : شايستگي به دانش، مهارت ها ، توانایی ها یا خصوصیات شخصیتی فرد اشاره می کند که مستقیما بر...

0

پروپوزال طرحواره درمانی بر اضطراب و افسردگی افراد دارای اختلال شخصیت

۱ نمونه پروپوزال پرشده رشته روانشناسی بالینی که قابل استفاده برای کار کلاسی و آشنایی با نحوه نگارش پروپوزال می باشد. فرمت word رشته روانشناسی ۶۰۰۰ تومان

0

پروپوزال شیوه های فرزند پروری و عزت نفس با کلیشه های جنسیتی

1 نمونه پروپوزال پرشده رشته روانشناسی بالینی که قابل استفاده برای کار کلاسی و آشنایی با نحوه نگارش پروپوزال می باشد.   فرمت word رشته روانشناسی 6000 تومان  

0

پروپوزال سود حسابداری و ارتباط بین اهرم های مالی ،عملیاتی و ریسک سیستماتیک

در دانشگاهها درسی ارائه می شود با عنوان روش تحقیق  یا سمینار که دانشجویان با اصول پروپوزال نویسی آشنا می شوند،البته این آشنایی در جهت نگارش پروپوزال برای پایان نامه می باشد.در این راستا...

0

پروپوزال برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی

طرح پیش تحقیق یا پیشنهاده یا پروپوزال به نوشته ای اطلاق می شود که شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش در قالبی مشخص ارائه می دهند. پیشنهاده پژوهشی پلان و شرط اصلی هر...

0

پروپوزال اثرات رنگ بر هوش و حافظه در کودکان

پیشنهاده یا پروپوزال به نوشته ای اطلاق می شود که شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش در قالبی مشخص ارائه می دهند. پیشنهاده پژوهشی پلان و شرط اصلی هر تحقیق است که تحقیق...

0

پروپوزال اثرات موسیقی بر کاهش استرس و اضطراب

پیشنهاده یا پروپوزال به نوشته ای اطلاق می شود که شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش در قالبی مشخص ارائه می دهند. پیشنهاده پژوهشی پلان و شرط اصلی هر تحقیق است که تحقیق...