پروپوزال رابطه بین فساد اداری و تعهد سازمانی

تعریف و بیان مسأله:

فساد اداري پدیده اي است که کم و بیش در کلیه کشورهاي جهان وجود دارد. با این حال، نوع، شکل، میزان و

گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد اداري به یک معضل جهانی تبدیل شده و دولتها آگاهند

که فساد باعث آسیبهاي بسیاري می شود و هیچ حد و مرزي هم نمیشناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج

میکند، جریان توسعه را مختل می سازد، سازمانهاي دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد، اصل حاکمیت

قانون را مخدوش می کند و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه امنیت، از جمله جرایم فراملی و تروریسم می

( گردد. (افضلی، 1390

بررسی ریشه هاي فساد اداري ما را به دلایلی رهنمون میسازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل

انسانی جرأت می یابند تا براحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، دست به اقداماتی بزنند که در

پرتوي آن، حقوق اجتماعی، اقتصادي و سیاسی شهروندان، نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال،

یا به ناحق به دیگري واگذار شود. برخی از این دلایل را در ابهام قوانین و مقررات، نظام دیوانسالاري، سطح

دستمزدها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات و نظارتهاي سازمانی میتوان دید، که با مطالعه دقیق و رفع

( آن می توان به اطلاح نظام اداري امیدوار بود. ( صالحی، 1388

تجربه هاي بدست آمده از کشورهاي مختلف نشانگر اینست که فساد، امري پیچیده، پنهان و متنوع است. از این

رو مبارزه با آن نیز باید امري مستتر، طولانی و پیچیده باشد. عوامل و زمینه هاي گوناگونی وجود دارد که می

تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداري به صورت بالقوه و بالفعل شود. فساد به دلیل نقش و

تأثیرات منفی زیادي که بر کارایی و اثربخشی نظام اداري، اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد، همواره

مورد توجه دولتها و نهادهاي بین المللی بوده و هست. بر مبناي این عوامل و زمینه ها می توان راههایی را

( شناسایی کرد که اثر بیشتري در کاهش و حذف پدیده فساد اداري در سازمان دارند. ( محمودي، 1384

همزمان با پایان یافتن دوران سلطه اندیشه هاي کلاسیک و ابزارنگارانه در مدیریت، توجه به انسان و ابعاد

وجودي او در مدیریت بیشتر شد و در نتیجه تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی، عمق بیشتري یافت و قلمرویی

با عنوان “اخلاق کاري” در بین بسیاري از دانشمندان، مطرح گردید. اخلاق کاري داراي وجوه و جلوه هاي

متعددي است، که یکی از ابعاد عملی آن “تعهد” نام دارد. این مفهوم که در جریان شناخت و درگیر شدن افراد

با سازمان تجلی می یابد، در دهه هاي اخیر جایگاه مهمی را در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود

اختصاص داده است. چرا که مدیریت صحیح تعهد سازمانی، می تواند منجر به نتایج سودمندي از قبیل اثربخشی. . . .

 

 

فهرست پروپوزال:
بیان مسئله
ضرورت انجام پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف ویژه
اهداف فرعی
سوالات پژوهش
سوالات اصلی
سوالات فرعی
متغیرهای پژوهش
جامعه،نمونه و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
محدودیت های پژوهش
منابع
پیوست ها

 

 

فرمت word

1500 تومان

رشته مدیریت

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *