پروپوزال اثرات خصوصیات شخصیتی بر تصمیم گیری جمعی اعضا فعال در بیمارستان …

ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ (ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع)

در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي داﻧﺶﻣﺤﻮر، ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي از ﻛﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد. ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺳﻨﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﻛﺰي ﺑﺮاي ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و در ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد، ﺣﻀﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺗﻴﻢﻫﺎي ﻛﺎري اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (رﺿﺎﻳﻴﺎن، ١٣٨٦).

اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ و ﻛﺎرآﻣﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻴﻢﻫﺎي ﻛﺎري ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻢﻫﺎي ﻛﺎري ﻛﺎرآﻣﺪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي آن ﺗﻴﻢ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان و ﺗﺨﺼﺺ آﻧﻬﺎ، اﺻﻠﻰ ﮔﺮﻳﺰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺎري اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭼﻴﻨﺶ وﻇﻴﻔﻪاي در ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺎري ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

واﺑﺴﺘﮕﻰ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺷﺪن زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎر و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺗﻴﻢ ﻛﺎري ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻴﻢ ﻛﺎري ﺑﻪ آن ﻛﻤﻰ دور از ذﻫﻦ ﻣﻰﮔﺮدد وﻟﻰ ﻫﺮﻗﺪر اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻴﻢ ﻛﺎري ﻗﻮيﺗﺮ و اﺳﺘﻮارﺗﺮ در ذﻫﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻰﺑﻨﺪد.

ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ و ﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﻴﻢ ﻫﺎي ﻛﺎري ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ روﺣﻴﻪ ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻋﻀﺎء ﻳﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﻴﻢ ﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻰ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻴﻤﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺮﻳﻚ از اﻋﻀﺎء در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آن ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز اﺳﺖ، ﭘﺲ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﻜﻴﻞ و راه اﻧﺪازي ﺗﻴﻢﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻰ را در ﻓﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻧﻤﻮد.

اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎرﺗﻴﻤﻰ و ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻰ آﻧﻘﺪر داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن را ﻻزﻣﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﭘﺎﻳﺪار (ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻰ ﭘﺎﻳﺪار) در ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﻰ دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﻣﻰداﻧﻨﺪ. . . . .

فهرست پروپوزال:
بیان مسئله
ضرورت انجام پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف ویژه
اهداف فرعی
سوالات پژوهش
سوالات اصلی
سوالات فرعی
متغیرهای پژوهش
جامعه،نمونه و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
محدودیت های پژوهش
منابع
پیوست ها

 

رشته مدیریت

فرمت word

15000 تومان

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *